Sinem Arslan - Migration, Identity and Politics in Turkey: The Case of Bulgaristanlı Turks Sinem Arslan

This thesis examines the associational life of Turkish immigrants from Bulgaria in Turkey. Firstly, this thesis argues how the communal identity of “Bulgaristanlı Turks” which is shaping by assimilation policies of the Bulgarian Communist Party, immigration, and citizenship policies of Turkey, is reproducing by associations’ executives considering the tensions between their idealized pure Turkish identity discourses and double loyalties toward Bulgaria and Turkey. Secondly, the aim of the thesis sheds light on how associations’ executives who are the elites of the community engage in political mobilization activities using the discourse of protecting the ethno-cultural communal identity of Turks of Bulgaria in both Turkey and Bulgaria in the corporate identity of associations. Sources of the thesis consist of empirical research based on semi-structured interviews with executives of associations and participant observations during nine months of fieldwork, print and online publications of associations, documents of The Grand National Assembly of Turkey.

 

Bu tez, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türk göçmenlerin dernek hayatını incelemektedir. İlk olarak, bu tez Bulgaristan Komünist Partisi’nin uygulamış olduğu asimilasyon politikaları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin göçmenlere uyguladığı göç ve vatandaşlık politikaları ile şekillenen Bulgaristan Türkü kimliğinin, idealize edilmiş saf Türk olmak ile Bulgaristan ve Türkiye’ye duydukları çifte teritoryal sadakatin yaratmış olduğu gerilimleri dikkate alarak dernek yöneticileri tarafından nasıl yeniden üretildiğini tartışmaktadır. İkinci olarak bu tezin amacı derneklerin kurumsal kimliği altında ait oldukları toplumun elitleri olan dernek yöneticilerinin hem Türkiye’deki hem de Bulgaristan’daki Türklerin etno-kültürel cemaat kimliklerini koruma diskurunu kullanarak siyasi seferberlik faaliyetlerinde bulunduklarına ışık tutmaktır. Tezde kullanılan kaynaklar, dokuz aylık saha çalışması sırasında dernek yöneticileriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelere ve katılımcı gözlemle ile elde edilen ampirik araştırmalardan, derneklerin basılı ve online yayınlarından, ve TBMM arşivinden oluşmaktadır.

English