Kerem Demirkeser - The Transaction Taxes in Turkey (1926-1934): Negotiation between Industrialist and Republican Governments

This thesis investigates four taxes, which are the General Consumption Tax that was enacted in 1926 and three different Transaction Taxes that were enacted in 1927, 1931 and 1934; in addition, it focuses on the creation processes of these taxes and the negotiation between tax-payers and governments. In the existed structure of taxation after the abolition of the Âşar, tithe tax in 1925, these four taxes, which had vital share in the all tax revenues, constitutes the main headlines of this the-sis and negotiations during creation processes of every single tax be-tween taxpayers and taxpayers' organizations such as chambers of commerce and industry unions and governments are examined. Also, the study investigates how taxpayers reacted against taxes; how they criticized the tax and which arguments were used; and which methods were developed in order to negotiate. Main sources of this thesis are necessary reasons texts, law texts and reports and documents that are written by chambers of commerce.

Bu tez 1926 yılında ihdas edilmiş olan Umumî İstahlâk Vergisi ve 1927, 1931 ve 1934 yıllarında ihdas edilmiş olan üç farklı Muamele Vergisinin ihdas süreçlerini ve bu vergilerin mükellefleri ile hükumetlerin arasındaki pazarlık süreçlerini incelemektedir. Âşar vergisinin 1925 yılında kaldırılmasından sonra ortaya çıkan vergi sisteminde, vergi gelirleri içerisinde önemli yerleri olan bu dört vergi, bu tezin ana başlıklarını oluşturmaktadır. Her bir verginin oluşum sürecinde vergi mükellefleri ve onların oluşturduğu kurumlar olan Ticaret odaları ve sanayi birlikleri ile hükumetler arasındaki pazarlık, bu tezde incelenmektedir. Bu çalışma, bu vergilere karşı, mükelleflerin nasıl karşılık verdiğini, hangi argümanlarla eleştirdiğini ve hangi metotlarla pazarlık edildiğini ele almaktadır. Bu tezin ana kaynaklarını esabab-ı mucibe layihaları, kanun metinleri ve ticaret odalarının hazırladıkları raporlar dokümanlar oluşturmaktadır.